top of page

TABS

hi! hello! i'm clara! i write and perform many of the guitar parts for UNBEATABLE's soundtrack.

 

i've seen so many requests for sheet music, and i'm so grateful y'all enjoy our music so much that you want to play it yourself! so i've taken some time to make comprehensive guitar tabs for a selection of our songs to dig through and have fun with. if you have any feedback or find any errors, hit me up by emailing clara@dcellgames.com and i'll be sure to take a look.

and make sure to tag @peakdivide and @dcellgames if these tabs inspire you to make something very cool and rad and stuff!
<3

rj lake & peak divide & Rachel lake - FAMILIAR
E standard tuning
D mixolydian
BPM 195.02

    [ok! so a little bit about recording guitar for this song,
    this was tracked with two amps at the same time; an orange TH30,
    and a really old shitty 15 watt practice amp turned up to
    it's absolute max so it was on the verge of blowing out. so,
    if you feel like emulating the vibe of this song to it's fullest,
    find the worst possible amp you can find and just crank it!

    light it on fire! hit it with a baseball bat! drop kick it! yay!]

    [also, i initially recorded two takes going through the entire song,
    and left it upon Vas to decide which one to use when he did the
    final mix. he ended up using both, which made the guitar
    sound SUPER crawnchy. but each take has slightly different
    nuances in rhythm and timing, so most of this tab is just a general
    approximation of both. this song honestly has plenty of room
    for you to totally play around and make your own,
    so just listen to the song and feel it oooouuutttt~~~~~]

 

~~* [ INTRO ] *~~ ( 0:02 )
|| - rhythm - (practice amp)
e|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
B|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---2---|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--%|%--|
D|-7---7---5-5-----|-----------------|-7-7-7---5-5-----|-----------------|--%|%--|
A|-5---5---3-3---7-|---7-7---7---7---|-5-5-5---3-3---7-|---7-7---7---7---|---|---|
E|---------------5-|---5-5---5---5---|---------------5-|---5-5---5---5---|---|---|
|| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |   |   |

|| - rhythm -
e|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-------------0---|
G|-----------------|-------------0---|
D|-7-7-7---5-5-----|-------------0---|
A|-5-5-5---3-3---7-|---7-7---7-------|
E|---------------5-|---5-5---5-------|
|| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
                                 ^
                  [engage second amp]

~~* [ VERSE ] *~~ ( 0:12 )
|| - rhythm -            
e|-----------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|
B|-----------------|-----------------|---2---|---2---|---2---|
G|-7-7-7---5-5-----|-----------------|--%|%--|--%|%--|--%|%--|
D|-7-7-7---5-5---7-|---7-7---7---7---|--%|%--|--%|%--|--%|%--|
A|-5-5-5---3-3---7-|---7-7---7---7---|---|---|---|---|---|---|
E|---------------5-|---5-5---5---5---|---|---|---|---|---|---|
|| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |   |   |   |   |   |   |

|| - rhythm -            
e|---|---|---|---|---|---|---|---|
B|---2---|---2---|---2---|---2---|
G|--%|%--|--%|%--|--%|%--|--%|%--|
D|--%|%--|--%|%--|--%|%--|--%|%--|
A|---|---|---|---|---|---|---|---|
E|---|---|---|---|---|---|---|---|
||   |   |   |   |   |   |   |   |

~~* [ CHORUS ] *~~ ( 0:32 )

   [let those open strings feedback... EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE]

   [tabbed out the two separate takes for the choruses since they're different enough]

|| - rhythm 1 -            
e|-0---0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0---0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
B|-0---0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0---0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
G|-0---0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0---0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
D|-5---5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5---5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
A|-5---5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5---5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
E|-3---3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3---3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|
|| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
||
|| - rhythm 2 -            
e|-0---------------|-----------------|-----------------|-------------0-0-|
B|-0---------------|-----------------|-----------------|-------------0-0-|
G|-0---------------|-----------------|-----------------|-------------0-0-|
D|-5---------------|-----------------|-----------------|-------------5-5-|
A|-5---------------|-----------------|-----------------|-------------5-5-|
E|-3---------------|-----------------|-----------------|-------------3-3-|
|| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |

 

|| - rhythm 1 -            
e|-0---0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0---0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
B|-0---0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0---0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
G|-0---0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0---0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
D|-5---5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5---5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
A|-5---5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5---5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
E|-3---3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3---3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|
|| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
||
|| - rhythm 2 -            
e|-0---------------|-----------------|-----0-0-0---0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
B|-0---------------|-----------------|-----0-0-0---0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
G|-0---------------|-----------------|-----0-0-0---0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
D|-5---------------|-----------------|-----5-5-5---5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
A|-5---------------|-----------------|-----5-5-5---5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
E|-3---------------|-----------------|-----3-3-3---3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|
|| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |

~~* [ VERSE ] *~~ ( 0:41 )
|| - rhythm -            
e|-----------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|
B|-----------------|-----------------|---2---|---2---|---2---|
G|-7-7-7---5-5-----|-----------------|--%|%--|--%|%--|--%|%--|
D|-7-7-7---5-5---7-|---7-7---7---7---|--%|%--|--%|%--|--%|%--|
A|-5-5-5---3-3---7-|---7-7---7---7---|---|---|---|---|---|---|
E|---------------5-|---5-5---5---5---|---|---|---|---|---|---|
|| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |   |   |   |   |   |   |

~~* [ CHORUS ] *~~ ( 0:51 )
|| - rhythm 1 -            
e|-0---0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0---0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
B|-0---0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0---0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
G|-0---0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0---0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
D|-5---5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5---5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
A|-5---5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5---5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
E|-3---3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3---3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|
|| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
||
|| - rhythm 2 -            
e|-0---------------|-----------------|-----------------|-------------0-0-|
B|-0---------------|-----------------|-----------------|-------------0-0-|
G|-0---------------|-----------------|-----------------|-------------0-0-|
D|-5---------------|-----------------|-----------------|-------------5-5-|
A|-5---------------|-----------------|-----------------|-------------5-5-|
E|-3---------------|-----------------|-----------------|-------------3-3-|
|| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |

 

|| - rhythm 1 -            
e|-0---0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0---0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0---|-----------|
B|-0---0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0---0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0---|-(12)------|
G|-0---0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0---0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0---|-(12)------|
D|-5---5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5---5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5---|-(12)------|
A|-5---5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5---5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5---|-----------|
E|-3---3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3---3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3---|-----------|
|| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |  1  2 3 4 |
||
|| - rhythm 2 -            
e|-0---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-(5)-------|
B|-0---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-(5)-------|
G|-0---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
D|-5---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
A|-5---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
E|-3---------------|-----------------|-----------------|-------------/---|-----------|
|| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |  1  2 3 4 |

 


~~* [ WEIRD GUITAR AND SYNTH NOISES ] *~~ ( 1:02 )
|| - Leeds-
E|-  -?? / 44=/-_)---aaaaaaAAa̸a̷A̷AaA-- --:.--|---|---|? / --e --  1̶̢̨̧̡̧͉̭͓̗̳̳͈̪̠͇̟́̂̐̽͛̐͑͌͐͆̓̾́̆͗͌͜͠0̸̢̢̟͖̘̠̳̤̦̭̤̭̺̔͆̍̋͒̕1̸̣̒̇̃̈́́̑̊̒̚͝0̵̡̳̩̪͇͋̈̍͂́̈́0̴̡̧͖̙̘͇̗͍̖̰͙̣̱͉̲͙̠͖̤̖̈̾͋̈̑͋̒̌̉̾́̀͝͠0̵̻̯̂̌̋̀̿̏̇̿̃̌̐̚̕1̸̤͎͔͖̺̤͇͂̿̕ͅ g
b|-uhhhh?-a̴̟͈̜͚̙͚͍͎͓̾̀́̏͌͆̊̈́̋̎͝s̷̨̻͛͌͌͛͒̕ḑ̷̪̹̣̘̟͔̥̔̉̌̊̈́̆̑̎̎̅̽̈́͘͜f̷̢̛̥̙̪̱̫͓̘̱̟̹̲̀͑̔̅̿͑͑̈̓̇̍͑͠͠ͅa̸̧̩̤͓͍̰̦͔̓̽̐̈̈́̂̾͋̔̂̕͠s̴̢̻͙̯̞̟͚̱̰̖̩͚̳̹̬͌̾̓̆͗̿͒̾̐̅̅͆͘͘͝d̶̨͔̙̘̣̹̺͉̫͎̅̓̂̉͌̈̾̐̑̃͘ͅf̶̡̛̛̱͕̟̉̃̀̊͆̉͒̌͘-- ̸̛͔̹̟̮̜̼̃̊͌̾̾̐-̵̧̡̮̬̱̝̬̬̯̺̰̟̎́̄̀͆͑͂̚̚̕ͅ ̴̞̗̬̭̗̜̯̐́̓̒̔̊͐̂̎͒̕͝͝-̸̩̬̗͔̙͒̀̂̒̉̋̑--@*-#%^#__^&^$-2-- |---2 --| E-EeeEE̷̝͕͚͙̻̮͊͊̆͛̆́̉̾ ̷̥̤̈́͊̎͆͝E̷̢̧̛̯̦̭̣̱̅̀̍̕E̷̠̟̜͍̗͆̄̑͐͘͘̚$- 4^$%|--$^
g|-- -ả̷̢͖́̌̿̅̏͗̇̈́̋̊̉̌̏̈̍̈́͂͛͒̈́̿̔͊͒͜͠͠͝s̴̛͔͎̠̖̠͉̰͎̮̜̬̠͎̱͕͌̽̆͗̑̄͊̔̂̎͒͗̅͛͊̂̒͐̎̂͂͗͐̋̽̒̚̕͘͘͜͝͝d̷̢̢̧̨̧̢̧̫̟͙̭̼̳͙̭͚̲͇̮͕͓̈́͂͋̈́̉̒͂̚͜͜͠f̶̡̨̢̡̢̛̛̩͙̥͇̜̜̝̟̙̯͕̲͖͈̖̖̞̘̣̓̓̿̃̏͌̽̆͆̾̿̐͛̅̆͐̂̓͋͑̾̚̕͘͘͜͜͝ḁ̴̭͎͚̩̠̫͔̲͌͂̆̐̔̇͗̑͐̋͐̃͋͊͛̽̊̋̓̽͛̇̑̀̚͠͝͝s̷̡̢̛̛͖͈͕̀̀̆̐̃͐̆̋̀͌̃̒͗̽͌̓̚͝͝d̶̨̧̧̢̢̢̡̗̫̦̪͖̰̫͇̖̣̯̮̞̮͕̤̣̤̙͛́͛̃̃́̽͂͊̄̿̇͐̒̀̍̄̓͆͒̔̓́̎̅̿̕̕͜͝ͅf̴̡̧̭̪̣̥̬͍̱͔̗̜̩̞̜͚̟͈͉̳͍̦̜͙̳̻̞̗̖̎̈̂̌̉̌̀́̓̑̈́̔̐̏̍̈́̎̒̈͘̚͜͜͝ͅ---non|̷̝̥̲̭̻͈͓̥̌͋͐̍͐̏́͠ ̸̣̝͂͋͗͊͝|̴͖̲͖͚̬̟̬̽͒̎̌̓͑̌̄̆́͝͠͝ǫ̷̙̞̙̮̦̠͙̭̏̈́͝kon0 n̶̙̓͠ͅô̴̼͉̾͌̈́̕-̵͙̱̗̩͕̩̘̊͐̿͘ṡ̵̥̲̙̥̤̐̐͋ ̷͔͚͖̝̤̯̐͋̄̒̏̈́̊g̴̡͔̞̓̃̊̈̚͝ṇ̶̀͐ ̷̨͍͊l̵̘͍̂̀-%|% -|--̷̡͖̭͌%̸̠̃̊|%---̷̝͙̂̑͐͑|̴̦̙̹̭̃ ̶̦͍̊̾͐̌#̵͉͉̼̻̻̭̓̈́͛̿̿̊ͅ^̴͇̠̣̥̃͐^̴̨̣̣͗͊̄̔̀̈́̊ 9-tt--7 UH -\ ̸̢͋̀%̶͖̭͛#̵̛͚̭̮̐͝-\-
d| --   -99999---  ----|- ---___̴̧̯͉͇͎̯͙̑̋͌̈́̑͗͂̓̈͌̔͗̕̚͠_̴̥̐̍̑̒̈̊̀͑̑̂̅͒͘͝-̴̡̧̝̦̬̬̯̯̠̖͎̇̏̋̀́̆̎͘-̴̧̨̦̠͙̠̬͔̹̻̅̈́͊̅͊͗̅̈͛̈́͆̂͐͘ͅ)) 0l[|%--|--%|%--| wo̸̖̣̺̹̠͑̀̇̚p̵̲͚̘͊̽͗͗̅̉̀̃̊́̂̽̽̄̕͝w̷̢̛̟̞̼͇͋͐̍͂̂̏͘͠ow--̸̢̨̱̦͓̤̜̫͈̱͇̯̝̪͔̼̩̆̀͒̇͊́̍̿͗̚̚͠͝͝͝ͅw̵̧̡̧̡͚̗̖̫͕̻̣̝͈͇̯̬͍̟̭̳̿̿́̅̐͂͗̊͐̒̀̃̾̔͑̔̈͛̅̀̕͜͝o̶̢̧͖͕̲̙̗̣̓̾̍̌̃̋͆̚w̷̧̹̩̱͓̳̪͔͕͐̉͐͠ͅoaz Z?/ |-?̴͈̦̦̳̰͓͎̣̼͉̩͇̎̅̀ -
a|---̷̹͘-̴̣̾- ----̷͈̂.̴̞̒-̷̰̃---̵͔̓̎͝ḯ̷̹ ̵̲̮̄̔͠d̴̩͚̿o n't rmemb̸͈̘̎r̴̜̞̮̈̎̾ ̴̧̺͚͊̃̐ ttbh--|- -|-- |---|̷̜̣͒̈́-̴̻̠̔̔-̸̱̦̓͝-- --̶̹̦̜̓̇̔̔̀̋̎̽̏̈́̍̂̓̍.̷̟͑̌̐̓̏̎͐͘̚_-- --̶͎͆-̵̧̜̱̀ -|,-̷̯̭̬̬̇͐*̴̟͓͈͇̺̫̣̍̃́̎͒ ̵̢͚̜̜̭̺͊̈͐̚-̶̢̹̲͖̻̹̓̕ ̴̺͔̖̱̄͛͐̅͌̃͐
|eeee-.--- - + ----|-  -- ^& /̴̛͓̩̖̘̮̬̔͆̅́̈́̑̕̚͜*̴̧͈̠̞͖̰̬̲̤͉̪̪͗͛̆̐̂̔̈̚/ ---| - -|---|--̶̰͕͗͜-| --|-.-- --̴̠̑ ̵̱͠-̵̠͑--&&--^%**| %-#- #
|| 1 + 2 + 3 --̴4̷ -= \ 4 $ 3 ̵!̶ two? t |  |i  |  .̵̣̽͊̄|   | i - ii-̵̭̏̑͘i̶͕̯͊͝ii -iv= |   ̷̙̑̎̋̍͆͠-̷͉̊͘o̵̟͈̻͓̤̳͐̔̅̐́h̸͈͑ͅno\-
||                                                                      -O|_-
|| - rhythm -                                                           - \-̷͇̻͉̹̩̤̍̒̽͂͛̀͌̓̂͗̿̕͜ ̴͎͈̜̟̔̄̓̆̂͌?.
e|-----------------|-----------------|---|---|---|---|-----------------|--- --E--\  -
B|-----------------|-----------------|---2---|---2---|-----------------|-------̵͔̳̪͙̈́-̸̺̈́́̏́̈́̃̍̚ͅ ̵̻̦̟̲̻̙͚̬̘̬̉̽͂̏̚͠-- .
G|-7-7-7---5-5-----|-----------------|--%|%--|--%|%--|-7-7-7---5-5-----|-----|- -&# -
D|-7-7-7---5-5---7-|---7-7-7-7-7-7-7-|--%|%--|--%|%--|-7-7-7---5-5---7-|---7---̷͚̅̔,̶̮̙͋- a-\
A|-5-5-5---3-3---7-|---7-7-7-7-7-7-7-|---|---|---|---|-5-5-5---3-3---7-|---7-77 7-&*  - 
E|---------------5-|---5-5-5-5-5-5-5-|---|---|---|---|---------------5-|---5-5-7̷̳͇̩͕̑-̶̘̼͎̦͎͍̜͎̐͛̀͊̃̅̿̀̒̒-̵̜̆̂͊́̽.--  .
|| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |   |   |   |   | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 +  - 5--7 --
                                                                       2  -̸̢͔̳̰̖̺̀́͋̋̔̍́̈́̂̕-̵̨̛̺̭̘̱̞̖̠͎̺̬̭̜͇̒͂̆͗͊̋̅͐͌̏́̈́̋̉͒͝ ̸̳̹͇̾̈́̓̇̎͝͝-̴̹̇̍̽͐͆͆͐́̀͠͝7-!QQ
                                    [fr you can just do whatever           +-, = - 7- \
                                    bs you want for this section,          - 5-7  -
                                    that's what i do]                - 3  - ̵͔͓͍̤̱̼͈̤͈̩̂̀̈́̇̋̈́̑-̸̨̰̙̫̗̫̩͕̥̇̓̏̎̓̿̄̈͒̈͘͜͠͝-̸̨̞͔͚͎̤̠̍̍̈́̈́̎̚7
                                                                                   \ 5- 
~~* [ OUTRO ] *~~ ( 1:17 )                                                 +  . -  7
                                                                        -    =  $! 
   [on the lead here, gradually slide up until you                      4̸̥̅ ̷̝̓͘ ̵̞̼͒͊    5
   hit the 12th fret as you tremolo pick. i remember                    _   -
   i was using some sort of delay on the                                  -   .   \̴͇͚͋́
   hologram electronics microcosm as well for extra spice]                  +       7
                                                                               ̴̂ͅ ̷̺̳̈́
|| - lead -                                                                    -  ̸̦̅
e|-0/==============|-/===============|---|---|---|---|-/=======12------|---------|    5
B|-----------------|-----------------|---2---|---2---|-----------------|---------|
G|-----------------|-----------------|--%|%--|--%|%--|-----------------|---------|
D|-----------------|-----------------|--%|%--|--%|%--|-----------------|---------|
A|-----------------|-----------------|---|---|---|---|-----------------|---------|
E|-----------------|-----------------|---|---|---|---|-----------------|---------|
|| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |   |   |   |   | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 2 3 4 |
||
|| - rhythm -            
e|-----------------|-----------------|---|---|---|---|-----------------|---------|
B|-----------------|-----------------|---2---|---2---|-----------------|---------|
G|-7-7-7---5-5-5---|-----------------|--%|%--|--%|%--|-7-7-7---5-5
-5---|---------|
D|-7-7-7---5-5-5---|-7-7-7-7-7-7-7---|--%|%--|--%|%--|-7-7-7---5-5
-5---|-7-------|
A|-5-5-5---3-3-3---|-7-7-7-7-7-7-7---|---|---|---|---|-5-5-5---3-3
-3---|-7-------|
E|-----------------|-5-5-5-5-5-5-5---|---|---|---|---|-----------------|-5-------|
|| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |   |   |   |   | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 2 3 4 |
               ^
        [slight change in rhythm here!]

~~* [ VERSE ALT ] *~~

   [so one last thing! nowadays i play the riff by barring
   my index finger on the 2nd fret of the D and G strings, using
   the middle part of my index finger to mute the e and B strings,
   and my thumb to mute the E string, like this; ]

|| - rhythm -            
e|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|
G|-7-7-7---5-5---2-|---2-2---2---2---|
D|-7-7-7---5-5---2-|---2-2---2---2---|
A|-5-5-5---3-3---0-|---0-0---0---0---|
E|-----------------|-----------------|
|| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |

    [either way works! do what's most comfortable for you)

~~~~~~~~~~~~ legend ~~~~~~~~~~~
/ slide up
= tremolo pick
() harmonic
% repeat last measure

1 2 3 4   +
downbeat  upbeat
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

bottom of page